De Generale Synode van Goes 2020 heeft een bewogen jaar achter de rug. Er ontstond ernstige vertraging door de coronamaatregelen. Geplande vergaderingen werden eerst uitgesteld, en later omgezet naar digitaal overleg. Op 12 december 2020 is het reguliere vergaderwerk afgerond. Recent zijn de Acta verschenen, een bundeling van alle besprekingen en van alle besluiten die de synode genomen heeft.

Bijzonder aan deze synode is vooral dat er voor een behoorlijk deel daadwerkelijk gezamenlijk vergaderd is met de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er bestaan al jaren innige banden tussen de GKv en de NGK, zowel tussen lokale kerken als op het niveau van het kerkverband. De Synode van Goes en de Landelijke Vergadering van Zeewolde hebben het voornemen om op termijn samen te gaan omgezet in een definitief besluit tot hereniging.

De Acta zijn omvangrijk geworden, maar omdat het een digitaal document is, zijn ze goed toegankelijk vanuit de inhoudsopgave. Het moderamen heeft ervoor gekozen om het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport als bijlagen op te nemen in de Acta. Behalve de Acta is er ook een folder beschikbaar met een impressie van de belangrijkste momenten van de Synode van Goes/ de Landelijke Vergadering van Zeewolde.

De synode/landelijke vergadering is nog niet helemaal klaar met haar werk. Met het oog op de hereniging wordt door een werkgroep gewerkt aan een kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband. Een eerste concept daarvoor is in 2019 aangeboden aan de kerken. Dat heeft veel suggesties voor verbetering opgeleverd, die door de werkgroep zijn verwerkt. Het tweede concept wacht nu op bespreking en vaststelling door de synode en de landelijke vergadering. Gezien het belang daarvan wordt gewacht op het moment waarop er weer fysiek vergaderd kan worden.

Download hier de Acta
Download hier de digitale folder.