Privacyverklaring

1 Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over de persoonsgegevens die in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Rotterdam Delfshaven worden verwerkt. Zo willen we inzicht geven in welke gegevens verwerkt worden en wat daar de redenen voor zijn.

2 Rechtvaardiging

Voor onze gemeente is het van vitaal belang dat er onderling contact plaatsvindt. Een essentieel onderdeel van een christelijke gemeente is het met elkaar meeleven. Als één lid lijdt lijden alle leden mee, en als één lid feest viert delen alle leden in die vreugde.

Gelovigen maken makkelijke en moeilijkere perioden mee in hun leven. Er kunnen conflicten ontstaan en verschil van mening, maar ook onverschilligheid. De kerkenraad van onze gemeente spreekt gemeenteleden hierop aan en overlegt als dat nodig is intern over deze situaties.

3 Verwerkte gegevens

Voor de algemene ledenadministratie worden naam- en adresgegevens geregistreerd samen met belangrijke data, zoals doop, belijdenis en huwelijk.

In verband met de financiële kanten van het gemeentezijn worden bankgegevens verwerkt.

Binnen de gemeente worden gegevens over onder andere ziekte en gezondheid gedeeld. Dit gebeurt zowel in de erediensten als in de interne nieuwsbrief.

Gegevens met betrekking tot pastorale begeleiding worden verwerkt door individuele ambtsdragers, en indien nodig gedeeld binnen de kerkenraad.

4 Rechten

Gemeenteleden hebben altijd het recht om zich uit te schrijven als lid van onze gemeente. In het belang van de gemeente is het een vereiste dat daarvoor een uitdrukkelijk verzoek gericht wordt aan de kerkenraad. De kerkenraad is gerechtigd om een verklaring te vragen, en voor te stellen het verzoek te heroverwegen. Als het gemeentelid bij het verzoek blijft zal de kerkenraad zo goed mogelijk aan het verzoek voldoen, rekening houdend met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang van de gemeente.

De gegevens die in de ledenadministratie worden bijgehouden kunnen door een gemeentelid worden ingezien, en worden aangepast zolang dit niet strijd met een legitiem belang van de gemeente.

Gemeenteleden kunnen aangeven dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden in de infogids of de nieuwsbrief. In dat geval zijn ze alleen beschikbaar voor de ledenadministratie, en te raadplegen door de kerkenraad.

5 Bewaartermijn

Gegevens uit de ledenadministratie worden in ieder geval bewaard zolang het lidmaatschap duurt. Daarna worden ze verplaatst naar een archief.

Gegevens met betrekking tot pastorale begeleiding worden alleen langer bewaard indien ze in de (niet openbare) notulen van de kerkenraad staan. Overige gegevens worden uiterlijk na vier jaar vernietigd.

6 Doorgifte aan derden

Alle persoonlijke gegevens die de gemeente verwerkt worden alleen binnen de gemeente gedeeld. Opnames van samenkomsten zijn niet openbaar beschikbaar, en de nieuwsbrief wordt alleen onder leden verspreid.

Wel worden de contact gegevens voor diverse functies doorgegeven aan het landelijk kerkverband, het handboek van de gereformeerde kerken, en worden deze vermeld op de website. Dit gaat om algemene (functiegebonden) e-mail adressen, of om contactgegevens die betrokkenen zelf op verzoek voor dit doel hebben doorgegeven.

Ook kunnen contactgegevens na overleg worden doorgegeven aan derden als dat nodig is voor de uitoefening van de taken van de gemeente (zoals onderhoud van gebouwen e.d.).

7 Contact

Voor informatie of verzoeken met betrekking tot Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.